سلول رباتیک جوشکاری بدنه صندلی معلولین (ویلچیر)

نوع عملیات: عملیات جوشکاری قوسی (Arc Welding – CO2)

تجهیزات: یک دستگاه ربات صنعتی FANUC مدل Arcmate 100 i – یک دستگاه جوش و دو میز فیکسچر گردان

در این سلول بدنه ویلچیر هم به صورت ایستاده و هم به صورت افقی و چرخان(جهت جوشکاری پشت و روی بدنه)  بر روی دو ایستگاه فیکسچر جوشکاری شده است.