cof
bty
bdr
bdr
bdr
bdr
bty
bty
dav
dav
bdr
mde
edf
previous arrow
next arrow
cof
bty
bdr
bdr
bdr
bdr
bty
bty
dav
dav
bdr
mde
edf
previous arrow
next arrow
Shadow

در این پروژه خط پرسکاری G1 شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به صورت جزیره ای در قسمت پرس بلنک رباتیک گردید. سلول رباتیک شامل دو دستگاه ربات صنعتی فانوک (FANUC) با مدل S-420 iF می باشد. یک دستگاه وظیفه دیپالتایزینگ و برداشتن ورق از روی پالت را به عهده دارد و ربات مقابل پس از ضرب پرس وظیفه گذاشتن ورق روی پالت و پالتایزینگ را برعهده دارد. این سلول قابلیت تشخیص خودکار قالب و انتخاب خودکار برنامه مورد نظر قالب را دارد. قالبهای بلنک ساید بدنه پراید ۱۳۲, ۱۳۱, ۱۱۱ و ۱۵۱ بر روی این پرس توسط ربات تولید می گردد.