سنسورهای تشخیص نیرو و برخورد وسیله ای جهت آشکارسازی برخورد های احتمالی ابزار ربات با اجسام دیگر می باشند. از این سنسورها در سلول های رباتیک زیاد استفاده می شود تا در صورت برخورد کمترین آسیب به ابزار ربات و دیگر اجسام برسد. این سیستم ها به اینگونه کار می کنند که در صورت عبور نیروهای وارده از حد معینی با ارسال سیگنالی خاص به ربات، باعث از حرکت ایستادن آن می شوند. همچنین نمونه های دیگری از این سنسورها برای سنجش و اندازه گیری مقدار نیروهای مورد نیاز برای مثال وزن محصولات استفاده می شود. این سنسورها قابل نصب بر روی انواع ربات بوده و مقدار نیروی وارده را  به صورت بی سیم (وایرلس) به تابلو کنترل ارسال می کنند. حد مجاز نیروها قابل تنظیم می باشد.