|

برنامه ریزی خرید مواد اولیه و برنامه ریزی تولید ، مشکل ترین و مهم ترین مسئله ایست که شرکتهای تولیدی با آن رویرو هستند. شرکت مهندسی رایین  سیستم جهت برخورد با این معضل ، اقدام به طراحی و تولید نرم افزار خاص برنامه ریزی نمود. شروع کار این برنامه سفارشات تولید محصول ( فروش یا پیش بینی فروش ) بر اساس بودجه ابتدای سال و در پی آن منابع موجود و آمادگی دستگاهها و قالبها در هر روز برای تولید می باشد. خروجی این برنامه گزارش برنامه روزانه تولید طبق استانداردها و فعالیتهای تعریف شده و در نهایت گزارش مغایرت تولید می باشد.